آنالیز نیرویی دو چرخ دنده مارپیچ، هلیکال، درگیر

در اثر گشتاور اعمالی از موتور به به چرخ دنده راننده، برای مثال پینیون، دندانه های پینیون و چرخ دنده با یکدیگر درگیر می شوند. تماس در چرخ دنده های هلیکال از یک نقطه شروع و به تدریج تبدیل به یک خط می شود، به همین سر و صدا در این نوع چرخ دنده بسیار کمتر از چرخ دنده ساده است. هرچه پهنای چرخ دنده هلیکال بیشتر باشد صدای تولید شده از درگیری کمتر می شود. این نیروها بر خلاف چرخ دنده های ساده که صفحه ای بودند به صورت فضایی می باشند، لذا نیروی محوری بر روی شافت ایجاد و یاتاقان بندی مشکل می شود. نیروی F اعمالی به دندانه چرخ دنده به سه مولفه مماسی، Ft، و شعاعی، Fr، و محوری، Fa تجزیه می شود. در ویدئو پیوست روش تعیین جهت نیروهای چرخ دنده های هلیکال را می توانید مشاهده نمایید.