طراحی سیستم های انتقال قدرت

هر سیستم مکانیکی شامل سه بخش مصرف کننده انتقال قدرت و تولید توان می باشد. انتقال قدرت می تواند توسط سیستم های چرخ دنده ای (جعبه دنده ها) تسمه و پولی،  زنجیر و چرخ زنجیر و یا ترکیبی از آنها انجام شود. گروه پژوهشی چرخدنده دانشگاه اصفهان قادر به طراحی سیستمهای انتقال قدرت با هرگونه پیچیدگی و شرایط خاص می باشد، ساخت سیستم های انتقال قدرت طراحی شده در این گروه توسط همکاران صنعتی که در بخش پژوهشگران سایت معرفی شدند صورت می پذیرد.