عیب یابی

با توجه به تجربه کسب شده در گروه پژوهشی چرخدنده دانشگاه اصفهان این گروه قادر است در صورت بروز هرگونه عیب در سیستم انتقال قدرت به بررسی و رفع عیب مورد نظر بپردازد. در سیستم های چرخ دنده ای به  طور خاص قادر به تشخیص عیب سیستم، رفع آن و در صورت نیاز تعمیرات می باشد.