علیرضا سلمانیان

دکتری

شروع دوره: 1397

عنوان پايان نامه:

استاد راهنما:  دکتر مهرداد پورسینا

علیرضا سلمانیان مبارکه دانشجوی دکتری مکانیک گرایش طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات دانشگاه اصفهان است. او دانش آموخته مقطع کارشناسی در رشته مهندسی مکانیک طراحی کاربردی  و همچنین مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر با معدل 23/18 است. پایان نامه کارشناسی ارشد او  در زمینه بررسی و تعیین زاویه الیافت مناسب در وصله های کامپوزیتی بکاربرده شده در ترمیم ورق های ترک دار برای نسبت مودهای مختلف شکست در بارگذاری مود ترکیبی می باشد.   زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه او، سیستم­های انتقال قدرت، مکانیک شکست و مواد مرکب است.

مقاله­ هاي علمی:

  • Barati E, salmanian mobarakeh A, Sadeghi G. “Computation of stress intensity factors and T- stress for cracks repaired by single and double composite and metallic patches”. Modares Mechanical Engineering. 2018; vol(18) :369-379 .
  • A.R. Salmanian Mobarakeh, E. Barati, Gh. Sadeghi, M. Shah Heydari. “Investigating and determining the stress intensity factors and fracture initiation angle for the cracked plates repaired by single-side composite patches under mode I and mixed- mode loading”. Mechanical engineering university of Tabriz .2020 vol(50), :115-124 .
  • علیرضا سلمانیان مبارکه، احسان براتی، قاسم صادقی “تعیین انتگرال J برای ورق های ترکدار تعمیر شده با وصله کامپوزیتی در سازه های هواپیما” دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا،1396
  • علیرضا سلمانیان مبارکه، احسان براتی، قاسم صادقی، منوچهر شاه حیدری “بررسی نقش زاویه الیاف وصله های کامپوزیتی بکار برده شده در ترمیم ورق های ترکدار” بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، 1397