Tribology in Machine Design

با درک بیشتر پدیده تریبولوژی، نقش آن در طراحی قطعات ماشین آلات افزایش یافت. این کتاب به نقش تریبولوژی در طراحی قطعات ماشین می پردازد. در این کتاب کاربرد الگوریتم های توسعه یافته در اصول تریبولوژی در طیف وسیعی از کاربردهای عملی در دستگاه ها و سیستم های مکانیکی بیان می گردد. در فصل اول این کتاب با مفهوم طراحی سه بعدی آشنا می شویم. فصل دوم به مفاهیم و مدل های اصطکاک و سایش می پردازد. در فصل سوم تئوری مکانیک تماس بیان می گردد. در فصل های بعدی به بحث تریبولوژی در قطعات که در تماس با یکدیگر می باشند پرداخته می شود و در پایان به مبحث روانکاری و خرابی در سطوح چرخ دنده ها می پردازد.  این کتاب به عنوان یک مرجع جامع برای بررسی پدیده تریبولوژی در طراحی سیستم های مکانیکی قابل استفاده می باشد.

Tribology in Machine Design